Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních dat

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Společnost CZECH DOG s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.kockyapsi.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje sdělené při objednávkách zboží jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně s výjimkou partnerů zajištujících platební styk případně dodávku zboží, kterými mohou být např. banky nebo firmy zajišťující distribuci.

Ochrana osobních údajů se i dále řídí nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), častěji označovaným anglickou zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation).

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno, adresu (fakturační případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. V naší evidenci pak uchováváme i Vaše obchodní transakce u nás.Nakupujete-li jako právnická osoba, je nutno uvést také následující údaje o firmě:

  • Jméno firmy, úplnou poštovní adresu, telefonické, případně e-mailové spojení, IČO, DIČ, bankovní spojení

Tyto údaje jsou nutné pro vystavení daňového dokladu. Za účelem realizace obchodní transakce a správného dodání zboží na Vámi uvedenou adresu s vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje, které s Vaším souhlasem získáme při registraci (trvale nebo dočasně).

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení do e-shopu www.kockyapsi.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nás nenakoupili, stačí odeslat e-mail na info@kockyapsi.cz.

Důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Ceníme si vaší Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v předchozím odstavci a v následujících bodech. Případné změny v pravidlech budou včas publikovány.
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa fakturační a dodací, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu možnosti záruční lhůty, pokud kupující nezažádá o výmaz těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.